V Ogólnopolskie Forum Służby BHP "Wizja Zero"

Przedstawiciele oddziału w Toruniu też tam byli


14-15 września  2023 r. w Warszawie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Służby BHP  „Wizja Zero”, którego organizatorem był0 OSPSBHP  oraz CIOP przy pomocy partnerów wspierających oraz przedstawiciele zaproszonych Instytucji. Nasz oddział reprezentowali koledzy: Dariusz Szutarski, Jacek Szopiński i Paweł Kmiecik

Założeniem Forum była dyskusja w gronie ekspertów z różnych dziedzin na temat „Wizji Zero”, roli współczesnej służby bhp w zmieniającym się świecie pracy, jej problemów oraz nowych wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy.

Na samym wstępnie został przedstawiony termin „całkowitego zdrowia pracownika” - Total Worker Health, na który składają się określane polityki, strategie, programy i działania, które mają integrować ochronę przed zagrożeniami ze strony środowiska pracy i chorobami związanymi z pracą i promocją działań prewencyjnych, tak by zwiększać dobrostan (well-being) pracownika.

Dyskutowano nad elementami strategii całkowitego zdrowia  i bezpieczeństwa pracowników, ochrony zasobów ludzkich oraz kompleksowego podejścia do tych zagadnień. Duży nacisk został postawiony na rolę współpracy lekarza medycyny pracy, pracodawcy i specjalisty ds. BHP. Przedstawiono w dynamicznie zmieniającym się  świecie  pracy  nowe technologie, nowe formy pracy, ale także  zagrożenia wielkoskalowe z nimi związane.

Temat dotyczący Działań Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście Strategii UE „Wizja Zero” został zaprezentowany  przez  Jarosława Leśniewskiego, Zastępcę Głównego Inspektora Pracy. W trakcie V Ogólnopolskiego Forum  Służby BHP Pani Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy  przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym na rzecz poprawy warunków pracy, następnie ogłoszono wyniki konkursu „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy”, którego celem jest promowanie najbardziej zaangażowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Druga część pierwszego dnia V Forum to panele tematyczne, prowadzone przez, redaktora. Michała Olszańskiego:

Panel I Efektywna profilaktyka wypadkowa; Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR)

Panel  II Ograniczenie chorób zawodowych a nowoczesne technologie; Współpraca pracodawcy z lekarzem medycyny pracy; Inteligentne środki ochrony indywidualnej;

Panel  III Zdrowie i dobrostan pracowników; Promowanie zdrowia w miejscu pracy; Wellbeing i work life balance.

Podczas tak ważnego wydarzenia dla pracowników służby BHP nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego doskonalenia zawodowego służby BHP. Koncepcja planowanych zmian została przedstawiona podczas wystąpień prelegentów.

W drugim dniu V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP odbyły się warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby BHP, takie jak  „Choroba zawodowa",  „Zagrożenia na placu budowy", „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym" oraz „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy; radzenie sobie ze stresem i regulacja emocji w pracy", które pozwoliły na podniesienie kwalifikacji pracowników służby BHP oraz nauczenie ich nowych umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby BHP, poprowadzili wiodący specjaliści z branży BHP; Instytutów badawczych i Partnerów wspierających.